بازدید رویس اداره بهزیستی شهرستان درمیان از منزل مددجویان